Giveaway

Nyereményjátk

Általános játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató
1. Szervező és lebonyolító
A nyereményjáték szervezője a Forever Hands Kft. (6000 Kecskemét Hosszú utca 38.)
, a továbbiakban: Szervező”). 
2. Résztvevők
A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, internet- felhasználó cselekvőképes természetes személy, aki 16. életévét betöltötte. Egy résztvevő egy nyeremény megnyerésére jogosult.
3. A játék időtartama
A Játékra történő jelentkezés 2023. 10. 01. napján 10 óra 00 perctől 2023. 10. 31. napján 12 óra 00 percig tart.
4. Nyeremények
- Egy darab iPhone mobiltelefon
- Egy darab InstaX polaroid fényképezőgép
- Egy darab 25.000 forint értékű Forever Hands vásárlási kupon
5. Nyertes kiválasztása és sorsolása
2023.11.01. 10:00
Minden a játék időtartama alatt érvényes rendelést leadott személy részt vesz a sorsolásban a következő oldalakon.
Részvevő országok:
Magyarország www.foreverhands.hu
Románia www.foreverhands.ro
Lengyelország www.foreverhands.pl
Csehország www.foreverhands.cz
Szlovákia www.foreverhands.sk

A részvételhez legalább egy leadott és fizetett rendelésnek meg kell történnie a webes felületen.

Tájékoztatunk, hogy a Játékban minden a Nyereményjáték időtartama alatt vásárló regisztrált Játékos részt vesz és a vásárlással elfogjad a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.
A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglalt szerencsejátéknak. 


A Játékban részt vevő Játékosokból a Forever Hands Kft. zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a Forever Hands Kft. véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a nyertest a fent meghatározott időpontban közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező összesen 1 (egy) db Nyertest és 2 (kettő) db Tartalék nyertest sorsol ki. 


A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes Játékban való részvétele bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes a Játékból a jelen játékszabályzatban meghatározott egyéb okból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt az erre meghatározott időben és előre egyeztetett helyen nem veszi át.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Szervező a Facebookon értesíti a sorsolást követően, hogy vegyék fel az oldallal a kapcsolatot üzenet formájában.
7. Adófizetés és egyéb költségek
A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.
8. Nyeremények átvétele A nyeremények átvétele személyesen történik.
9. Adatvédelem
Adatkezelő:
Név: Forever Hands Kft.
Cím: 6000 Kecskemét Hosszú utca 38.
Telefon: +36204559099
E-mail: forever@foreverhands.hu
Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.
A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy Facebook felhasználóként regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező megbízásából a Lebonyolító a játék lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Lebonyolító nem ismeri a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban.
Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a nyertes a vezeték- és keresztnevének, illetve levelezési címének privát Facebook üzenetben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező nevében a Lebonyolító a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje. A nyertesek adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.
A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.
Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (azadómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.
Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező, illetve Lebonyolító a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.
10. Egyéb
A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatban a Szervező és Lebonyolító minden felelősséget kizár a jogilag lehetséges mértékig. A résztvevő felel az általa megadott adatok valódiságáért. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére. Jelen nyereményjátékra és játékszabályzatra a magyar jog alkalmazandó.

2023.10.01.